Service

DSCF0682งานบริการของเรา !
• งานออกแบบระบบปรับอากาศ (air-conditioning system Design)
• งานล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Preventive Maintenance)
• งานตัดย้าย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Remove , Replace and Installation air-conditioning)
• งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Corrective Maintenance)
• งานโมดิฟายระบบปรับอากาศและไฟฟ้าควบคุม (air-conditioning modify system and Electrical control)

รถทำไมต้องร่วมงานกับเรา ?
• มีประสบการณ์บริการ ด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กว่า 20 ปี
• ทีมช่างที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน
• ให้บริการเครื่องปรับอากาศพร้อมอะไหล่ทุกยี่ห้อ
• ทีมช่างที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในงานที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
• มีวิศวกรคอยให้คำปรึกษา และมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• มีความพร้อมของทีมงานกรณีงานเร่งด่วน
• มีระบบการทำงานตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตาฐานของโรงงานลูกค้า
• มีระบบการบริหารจัดการองค์กรภายใต้มาตาฐาน ISO 9001 และ OHSAS 18001

Certificate of Standard
18